Zelf- / mantelzorg

Zorginitiatief vooral bij patiënt en mantelzorg

Eerstelijn

Zorg escaleert naar eerste lijn, of slaat deze over

Ziekenhuis

Zorg georganiseerd in of vanuit het ziekenhuis

Zorginstelling

Zorg door een instelling anders dan een ziekenhuis, met verblijf intern of thuis

Chronische zorg

Chronische zelf- en mantelzorg

Ambulance

Raadplegen voorbereide info; triage en zo nodig vervoer naar SEH

Specialistische Zorg

Specialistische behandeling; mogelijk overdracht naar ander specialisme

Verpleeghuis (WIz)

Chronische zorg in instituut

Behandeling

Basis zelf- en mantelzorg

Huisartsenpost (HAP)

Raadplegen voorbereide info; onderzoek en mogelijk verwijzing naar ziekenhuis/SEH

Verpleegkundige Zorg

Verpleging op ziekenhuisafdeling

Verpleeghuis (tijdelijk) / Geriatrische Revalidatiezorg 

Verpleging met langere observatie of revalidatie

Symptomen

Patiënt of mantelzorg zoekt hulp wegens symptomen; nemen voorbereide info mee

Visite (huisarts, paramedicus, apotheker)

Raadplegen voorbereide info; onderzoek en mogelijk verwijzing naar ziekenhuis/SEH

Raadplegen info bij kwetsbaarheid; zo mogelijk versnelde uitplaatsing, naar huis als dat kan

Anderhalvelijns Zorg (Wijkkliniek e.d.)

Wijkkliniek e.d.; zorgverblijf i.s.m. medisch specialist

Preventie

Actieve subacute  preventie; gegevens en contacten voorbereid voor in geval van crisis

Consult (huisarts, paramedicus, apotheker)

Raadplegen voorbereide info; onderzoek en mogelijk verwijzing naar ziekenhuis/SEH

Spoedeisende Hulp (SEH)

Raadplegen info; triage en standaard spoedzorg; mogelijk opname

Eerstelijns Verblijf (+)

Eerstelijnsverblijf, mogelijk met consulteren van medisch specialist

Risico-inschatting

Advance care planning; data-gebaseerde risicoprofilering; subacute risicomonitoring

Zelfverwijzing

Patiënt of mantelzorg kiezen ervoor naar het ziekenhuis te gaan; nemen voorbereide info mee

Polikliniek

Ambulante zorg; mogelijk planning electieve opname

Thuiszorg

Zorg verplaatst naar huis; medisch specialist mogelijk hoofdbehandelaar

Doelgroep: kwetsbare ouderen met dementie

Transparantie

Routekaart