Zelf- / mantelzorg

Zorginitiatief vooral bij patiënt en mantelzorg

Eerstelijn

Zorg escaleert naar eerste lijn, of slaat deze over

Ziekenhuis

Zorg georganiseerd in of vanuit het ziekenhuis

Zorginstelling

Zorg door een instelling anders dan een ziekenhuis, met verblijf intern of thuis

Chronische zorg

Chronische zelf- en mantelzorg

Ambulance

Triage en zo nodig vervoer naar SEH

Specialistische Zorg

Specialistische behandeling; mogelijk overdracht naar ander specialisme

Verpleeghuis (WIz)

Chronische zorg in instituut

Behandeling

Basis zelf- en mantelzorg

Huisartsenpost (HAP)

Onderzoek en mogelijk verwijzing naar ziekenhuis/SEH

Verpleegkundige Zorg

Verpleging op ziekenhuisafdeling

Verpleeghuis (tijdelijk) / Geriatrische Revalidatiezorg 

Verpleging met langere observatie of revalidatie

Symptomen

Patiënt of mantelzorg zoekt hulp wegens symptomen

Visite (huisarts, paramedicus, apotheker)

Onderzoek en mogelijk verwijzing naar ziekenhuis/SEH

JZOJP+ 

"Juist Zorg

Op de Juist Plek" 

Bij kwetsbaarheid; kies geschikte JZOJP variant; bv. beperkt verblijf, geriater in regie

Anderhalvelijns Zorg (Wijkkliniek e.d.)

Wijkkliniek e.d.; zorgverblijf i.s.m. medisch specialist

Preventie

Oproep subacute poli; secundaire preventie na eerdere crisis

Consult (huisarts, paramedicus, apotheker)

Onderzoek en mogelijk verwijzing naar ziekenhuis/SEH

Spoedeisende Hulp (SEH)

Standaard triage op kwetsbaarheid; standaard spoedzorg; mogelijk opname

Eerstelijns Verblijf (+)

Eerstelijnsverblijf, mogelijk met consulteren van medisch specialist

Risico-inschatting

Advance care planning; data-gebaseerde risicoprofilering

Zelfverwijzing

Patiënt of mantelzorg kiezen ervoor naar het ziekenhuis te gaan

Polikliniek

Ambulante zorg; mogelijk planning electieve opname

Thuiszorg

Zorg verplaatst naar huis; medisch specialist mogelijk hoofdbehandelaar

Voorbeelden: COPD of HF verslechtering; endocarditis

Transparantie

Routekaart